Vergoeding van de kosten

Vergoeding van de kosten

Er is een belangrijke rol weggelegd voor de huisarts om samen met u te bespreken welke hulp passend is. Na verwijzing door een huisarts/POH GGZ wordt in deze praktijk behandeling in de generalistische basis GGZ en specialistische GGZ geboden.
Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)
Binnen de basis GGZ worden mensen met milde, niet-complexe, psychische klachten behandeld. Vanaf 2014 kunnen er in de Basis GGZ vier typen behandeling, ofwel ‘producten’, worden aangeboden die vergoed worden in de basisverzekering. Het betreft Basis Kort (BK) 300 minuten, Basis Middel (BM) 500 minuten, Basis Intensief (BI) 750 minuten en Basis Chronisch (BC).
Voor deze zorg heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig.
Afhankelijk van uw zorgvraag wordt u binnen één van deze producten behandeld.
Wij willen u er graag op wijzen dat zowel de directe tijd (persoonlijke contacten) als de indirecte tijd (bv. overleg, rapportage en administratie) valt binnen deze producten.
De factuur van een zorgproduct wordt aan het eind van de behandeling aan u toegestuurd.

Voor de tariefbeschikking van 2020 van de generalistische basis GGZ kunt u gebruik maken van de volgende link:
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_285415_22/

Specialistische GGZ (S-GGZ)
De gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor mensen met complexe zorgvragen, ernstige psychische problemen of instabiele problematiek.
U heeft voor de gespecialiseerde GGZ eveneens een verwijzing van uw huisarts nodig.
In de gespecialiseerde GGZ wordt gewerkt met DBC’s.
Een DBC is een Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC heeft een looptijd van maximaal een jaar. Hierna kan, indien nodig, een vervolg-DBC geopend worden.
De S-GGZ kent een meer uitgebreide vergoedingsregeling. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de DBC-tarieven vast.
De NZa heeft bepaald dat de kosten voor deze zorg in rekening gebracht worden door middel van zogenaamde Diagnose Behandelcombinaties (DBC’s).
Zowel de directe tijd (persoonlijke contacten, consultatie van andere specialisten) als de indirecte tijd (bv. overleg, rapportage, telefonisch contact, emailcorrespondentie, administratie) valt binnen de DBC’s.
De hoogte van de factuur is afhankelijk van de DSM classificatie en de staffel, waar de hoeveelheid geregistreerde tijd in valt. De factuur voor een DBC wordt aan het eind van de behandeling ingediend, of uiterlijk na 1 jaar als u dan nog in behandeling bent.
Na afsluiting van de behandeling wordt het tarief vastgesteld aan de hand van de diagnose waar de behandeling op gericht is, en de totale hoeveelheid tijd (in minuten) die de therapeut aan de behandeling heeft besteed. Vergoeding hiervan valt onder de basisverzekering.
Voor tijdige betaling bent u zelf verantwoordelijk. Dit staat los van de vergoeding door uw zorgverzekering.

Voor de tariefbeschikking van 2020 van de Gespecialiseerde GGZ kunt u gebruik maken van de volgende link:
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_292704_22/

Voor algemene informatie kunt u de website van de NZa bezoeken: www.nza.nl
Vergoeding basisverzekering
Het percentage van de vergoeding van uw behandeling is afhankelijk van het volgende:
1. De verzekeringspolis die u hebt afgesloten bij uw zorgverzekeraar.
Dit kan een restitutiepolis, naturapolis of ‘budget’polis zijn.
2. De zorgaanbieder heeft wel of geen contract met uw zorgverzekering
Daar waar er sprake is van gecontracteerde zorg, wordt deze vergoed door de zorgverzekeraar.
Daar waar er sprake is van niet-gecontracteerde zorg is de vergoeding afhankelijk van de door u gekozen polis.
De precieze vergoeding staat in de door u gekozen polis en is na te vragen bij uw zorgverzekering.
Bij een restitutiepolis wordt uw behandeling voor ongeveer 85-100 % vergoed.
Bij een naturapolis kan de vergoeding ongeveer 65-68 % van de kosten zijn.
Bij een ‘budget’polis kan de vergoeding bijv. 57 tot ongeveer 62 % betreffen.
U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Het declareren
Er zijn twee vormen van declaratie mogelijk. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Welke methode voor u van toepassing is, wordt hierna vermeld:

Contract:
Bij de zorgverzekeraar waarmee er een contract is, vindt de declaratie via Vecozo plaats.
Vanuit de praktijk wordt de declaratie rechtstreeks afgehandeld met uw zorgverzekeraar.
Er is in 2021 een contract met: DSW, InTwente, Stad Holland.

Geen contract:
Als er geen contract is met de zorgverzekeraar die door u gekozen is, dan ontvangt u van ons na afloop van het behandeltraject een factuur ter hoogte van 100% van het wettelijk vastgestelde NZA tarief. U bent verantwoordelijk voor de betaling hiervan. Deze factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar voor de vergoeding.
Als u een polis gekozen hebt, waarbij u een deel van de kosten van hetgeen in de basisverzekering vergoed wordt, zelf betaalt, dan vindt maandelijkse facturatie plaats.
De factuur van uw behandeling wordt aan het einde van de behandeling maar ten minste na een behandeljaar rechtstreeks naar u verzonden. Het inmiddels betaald ebedrag wordt daarbij in mindering gebracht.

Verantwoordelijk
U bent verantwoordelijk voor de keuze van de zorgverzekeraar en het verzekerde pakket en daarmee voor de mate waarin de zorg door de zorgverzekeraar wordt vergoed.
Bij vragen over vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Wij denken ook graag met u mee.
Zorg niet vergoed door de zorgverzekeraar maar voor eigen rekening
Bepaalde vormen van zorg of behandeling van bepaalde problemen vallen niet (meer) binnen de zorgverzekeringswet en komen daardoor niet voor vergoeding in aanmerking. Bijvoorbeeld behandeling van relatieproblemen die niet gerelateerd zijn aan psychische- en/of psychiatrische problematiek valt niet onder verzekerde zorg terwijl de problematiek ernstig kan zijn en behandeling wenselijk wordt geacht. Behandeling van ernstige problemen in kader van rouw zonder dat er sprake is van een depressie, wordt niet vergoed. Ook problemen op het werk, of andere specifieke aanpassingsstoornissen die gepaard kunnen gaan met veel klachten zoals somberheid en minder goed kunnen functioneren, vallen niet binnen de zorgverzekeringswet. Mogelijk wilt u toch voor behandeling in aanmerking komen. Dan dient u de kosten hiervan zelf te betalen. De kosten worden na ieder consult bij u in rekening gebracht.
Zekerheidshalve kunt u bij uw zorgverzekeraar informeren of een deel van deze kosten via een aanvullende verzekering vergoed worden.
Het tarief voor dit Overig (zorg) product zoals het genoemd wordt is vastgesteld door de NZa en bedraagt voor 2020 € 109,76 per consult.
Hier rust geen BTW op. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Als u een goedkope ‘budget’polis heeft, kunt u niet zonder meer in deze praktijk terecht. Dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
Daarvoor breng ik het volgende onder uw aandacht:
Naast de polisvoorwaarden moet de verzekeraar zich ook houden aan wettelijke regels. Deze staan in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

De betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden gelden voor alle onderdelen en afspraken.
U blijft zelf verantwoordelijk voor betaling van de kosten.

Annuleren
Bij verhindering of wijziging van de afspraak dient u dit tenminste 24 uur voor de afspraak aan ons door te worden geven, per telefoon (voice mail) of email.
Indien U een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of indien U een afspraak verzuimt na te komen, kunnen de kosten van deze afspraak in rekening worden gebracht.