Vergoeding van de kosten

Zorgprestatiemodel
In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen als losse zorgprestaties afgerekend.
De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan u of uw zorgverzekeraar stuurt.
Zo is duidelijk voor welke zorg u of uw zorgverzekeraar betaalt.
U kunt precies zien wie u tijdens een consult gesproken heeft en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. De rekening komt na een maand.
Tarief: hiervoor wordt uitgegaan van de voor u in de agenda gereserveerde tijd.
Als u op één dag meerdere malen contact met uw zorgverlener hebt, kan dit als 1 consult op de rekening staan.

Zorgvraagtypering
In het zorgprestatiemodel legt de zorgverlener het zorgvraagtype vast.
Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag.
De zorgverlener kan die gebruiken bij het opstellen van een behandelplan.
Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling.
De zorgprestaties bepalen de prijs.
Soms bepaalt de zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om veranderingen duidelijk te maken.
Het zorgvraagtype wordt op de rekening vermeld.

Huisarts en verwijsbrief (bij voorkeur via zorgdomein)
De eerste twee jaar na de invoering van het zorgprestatiemodel blijft de indeling in generalistische basis ggz (gb-ggz) en gespecialiseerde ggz (g-ggz) gelden.
In de bekostiging verdwijnen de producten uit de gb-ggz en g-ggz.
De inhoudelijke onderbouwing van het zorgprestatiemodel is de zorgvraagtypering.
In de zorgvraagtypering staan de zorgtypen 1 tot en met 4 (en ook wel 5) grofweg gelijk aan de gb-ggz.
De zorgtypen 5 tot en met 8 staan grofweg gelijk aan de g-ggz.

Om uw behandeling vergoed te krijgen van uw verzekeraar is een verwijzing van uw huisarts nodig. (Deze kan bij voorkeur via ZORGDOMEIN toegezonden worden).
Zorgverzekeraars stellen bepaalde eisen aan de verwijsbrief.
Mocht er niet gekozen worden voor toezending via Zorgdomein, dan kunt u
aan de hand van de informatie hieronder zelf nagaan of uw verwijsbrief compleet is.

In de verwijsbrief moet het volgende vermeld staan:

  • welke stoornis vermoedt de huisarts?
  • is het een verwijzing naar gb-ggz of g-ggz?
  • is de datum van de verwijzing genoteerd?
  • staat de stempel van de huisarts erop?

Er is een belangrijke rol weggelegd voor de huisarts om samen met u te bespreken welke hulp passend is. Na verwijzing door een huisarts/POH GGZ wordt in deze praktijk behandeling in de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ geboden.

Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)
Binnen de basis GGZ worden mensen met milde, niet-complexe, psychische klachten behandeld. Voor deze zorg heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig.
Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ)
De gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor mensen met complexe zorgvragen, ernstige psychische problemen of instabiele problematiek.
U heeft voor de gespecialiseerde GGZ eveneens een verwijzing van uw huisarts nodig.

Zorg niet vergoed door de zorgverzekeraar maar voor eigen rekening.
Dit vindt binnen onze praktijk niet plaats.
Onze praktijk richt zich op de behandeling van problemen die vanuit de zorgverzekeringswet vergoed worden.
Bepaalde vormen van zorg of behandeling van bepaalde problemen vallen niet (meer) binnen de zorgverzekeringswet en komen daardoor niet voor vergoeding in aanmerking. Bijvoorbeeld behandeling van relatieproblemen die niet gerelateerd zijn aan psychische- en/of psychiatrische problematiek valt niet onder verzekerde zorg terwijl de problematiek ernstig kan zijn en behandeling wenselijk wordt geacht. Behandeling van ernstige problemen in kader van rouw zonder dat er sprake is van een depressie, wordt niet vergoed. Ook problemen op het werk, of andere specifieke aanpassingsstoornissen die gepaard kunnen gaan met veel klachten zoals somberheid en minder goed kunnen functioneren, vallen niet binnen de zorgverzekeringswet. Mogelijk wilt u toch voor behandeling in aanmerking komen.
Het kan zijn dat uw verzekering een vergoeding biedt in een van de aanvullende pakketten, bijv. voor partnerrelatieproblematiek. Mocht voor voornoemde problematiek geen vergoeding geboden worden, dan dient u de kosten hiervan zelf te betalen. 
Zekerheidshalve kunt u bij uw zorgverzekeraar informeren of een deel van deze kosten via een aanvullende verzekering vergoed worden.

De tariefbeschikking van 2024 kunt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit vinden.
Voor algemene informatie kunt u de website van de NZa bezoeken: www.nza.nl
Het betreft de tariefbeschikking met NZa-tarieven GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro) psycholoog in kwaliteitsstatuut sectie III.
Vergoeding basisverzekering
Het percentage van de vergoeding van uw behandeling is afhankelijk van het volgende:
1. De verzekeringspolis die u hebt afgesloten bij uw zorgverzekeraar.
Dit kan een restitutiepolis, naturapolis of ‘budget’ polis zijn.
Als u gekozen hebt voor een ‘budget’ polis kunt u niet zonder meer bij onze praktijk terecht. 
2. De zorgaanbieder heeft wel of geen contract met uw zorgverzekering
Daar waar er sprake is van gecontracteerde zorg, wordt deze vergoed door de zorgverzekeraar.
Daar waar er sprake is van niet-gecontracteerde zorg is de vergoeding afhankelijk van de door u gekozen polis.
De precieze vergoeding staat in de door u gekozen polis en is na te vragen bij uw zorgverzekering.

Het declareren
Er zijn twee vormen van declaratie mogelijk. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Welke methode voor u van toepassing is, wordt hierna vermeld:

Contract:
Bij de zorgverzekeraar waarmee er een contract is, vindt de declaratie via Vecozo plaats.
Vanuit de praktijk wordt de declaratie rechtstreeks afgehandeld met uw zorgverzekeraar.
Er is in 2024 een contract met: DSW, Stad Holland, inTwente

Geen contract:
Als er geen contract is met de zorgverzekeraar die door u gekozen is, dan ontvangt u van ons maandelijks de factuur. Deze factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar voor de vergoeding.

Verantwoordelijk:
U bent verantwoordelijk voor de keuze van de zorgverzekeraar en het verzekerde pakket en daarmee voor de mate waarin de zorg door de zorgverzekeraar wordt vergoed.

De betalingsvoorwaarden:
De betalingsvoorwaarden gelden voor alle onderdelen en afspraken.
U blijft zelf verantwoordelijk voor betaling van de kosten.

Annuleren:
Bij verhindering of wijziging van de afspraak dient u dit tenminste 24 uur voor de afspraak aan ons door te worden geven, per telefoon (voice mail) of email.
Indien U een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of indien U een afspraak verzuimt na te komen, kunnen de kosten van deze afspraak in rekening worden gebracht.

Tarieven ongecontracteerde zorg

Behandeltarieven:
Voor verzekeraars waarmee onze praktijk geen contract(en) heeft afgesloten en waarbij de client (nog) geen restitutiepolis heeft, hanteert onze praktijk 70 % van de door de NZa vastgestelde tarieven voor de diagnostiek en behandeling door de basispsycholoog, gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog.

Voorwaarden en tarief no-show:
Het tarief voor no-show is gelijk aan het tarief van de gemiste afspraak.