Verwijzing en aanmelden

Verwijzing en aanmelden

Met ingang van 1-1-2022 is er een nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg.
De eerste twee jaar na de invoering van het zorgprestatiemodel blijft de indeling in generalistische basis ggz (gb-ggz) en gespecialiseerde ggz (g-ggz) gelden.
In de bekostiging verdwijnen de producten uit de gb-ggz en g-ggz.
De inhoudelijke onderbouwing van het zorgprestatiemodel is de zorgvraagtypering.
In de zorgvraagtypering staan de zorgtypen 1 tot en met 4 (en ook wel 5) grofweg gelijk aan de gb-ggz.
De zorgtypen 5 tot en met 8 staan grofweg gelijk aan de g-ggz.

Om uw behandeling vergoed te krijgen van uw verzekeraar is een verwijzing van uw huisarts nodig.
Zorgverzekeraars stellen bepaalde eisen aan de verwijsbrief.
Aan de hand van de informatie hieronder kunt u zelf nagaan of uw verwijsbrief compleet is.

In de verwijsbrief moet het volgende vermeld staan:

  • is het een verwijzing naar BG-GGZ of G-GGZ is?
  • welke stoornis vermoedt de huisarts?
  • is de datum van de verwijzing genoteerd?
  • staat de stempel van de huisarts erop?

Hieronder treft u een voorbeeld verwijsbrief aan voor generalistische basis GGZ en voor gespecialiseerde GGZ:

Aanmelden:

Aanmelden kan uitsluitend schriftelijk door het invullen van het aanmeldformulier op deze website en een goede verwijsbrief.
Voor aanmelding bij onze praktijk is het van belang om een goede verwijsbrief te hebben.
Om de therapie vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar is een verwijsbrief nodig van uw huisarts.
Na ontvangst van beide stukken nemen wij contact met u op.
Er wordt o.a. besproken of er meer informatie nodig is.
Als er sprake is van een wachtlijst hoort u dan hoe lang het zal duren, voordat een eerste afspraak gemaakt kan worden. Informatie over de wachtlijst kunt u bij de rubriek ‘Wachttijden’ vinden.
Indien u belt en wij niet bereikbaar zijn, kunt u een voice mail achterlaten. U kunt uw naam en telefoonnummer inspreken. U wordt dan teruggebeld.

Kennismaken
Tijdens het eerste gesprek zijn wij als zorgaanbieder verplicht het identiteitsbewijs van de cliënt te controleren om te zien of die gegevens overeenkomen met het burgerservicenummer (BSN). In de administratie zal de soort en het nummer van het identiteitsbewijs worden vastgelegd
Voor de therapie van start kan gaan, moet eerst duidelijk zijn wat er aan de hand is. Onze eerste afspraak zal een kennismaking en eerste intakegesprek betreffen. In het intakegesprek wordt ingeschat of u met uw hulpvraag door ons geholpen kunt worden met een passend behandelaanbod.
Als ingeschat wordt, dat dit mogelijk is, volgen er nog enkele intakegesprekken. In deze gesprekken zullen we samen de problematiek goed uitzoeken en nagaan hoe deze samenhangt met en te begrijpen is vanuit uw achtergrond/leven.
Ook zullen we u vragen een aantal vragenlijsten in te vullen, om zo uw klachten en problemen te verduidelijken. Uiteraard willen we ook weten wat u tot nu toe heeft geprobeerd om de problemen op te lossen. En welke behandelingen u eventueel al gehad heeft met betrekking tot de problematiek en of u er baat bij gehad hebt. Wij willen ook graag kennis nemen van uw ideeën en verwachtingen over het veranderen van uw problematiek en situatie.
Op basis van deze gegevens zullen we komen tot een (voorlopige) diagnose.

Routine Outcome Monitoring
ROM is een methode om de geleverde zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren. Een ROM-methode bestaat uit een meetinstrument, afspraken over de wijze en mate van af te nemen metingen bij patiëntengroepen en een meetuitkomst.
In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van het afnemen van enkele vragenlijsten. Deze dienen in ieder geval aan het begin en aan het einde van een behandeling te worden afgenomen.
Met het invullen van de vragenlijsten krijgen u en ik een beeld van uw klachten, het beloop van uw behandeling en de werkrelatie. De behandeling wordt dan, zo nodig en mogelijk bijgesteld.
Een behandeling wordt afgesloten als u en ik het er na goed overleg over eens zijn dat de doelen bereikt zijn, of als u het erover eens bent dat verdere behandeling niets meer toevoegt. Voor het einde van uw behandeling vindt er nog een laatste ROM-meting plaats.
Dan wordt er ook een cliënt tevredenheidsvragenlijst aangeboden.

Werkwijze:
Bij aanmelding, periodiek tijdens de behandeling en bij de afsluiting van uw behandeling krijgt u vragenlijsten aangeboden. Deze metingen gebeuren online binnen een beschermde omgeving.
U krijgt de benodigde links toegestuurd. De bevindingen worden met u besproken.

Adviesgesprek
In een adviesgesprek bespreken we samen de mogelijkheden voor psychotherapie en doet de behandelaar een voorstel voor een bepaalde vorm van behandeling. De behandelaar legt u ook in grote lijnen uit wat die behandeling inhoudt. Op basis van deze  informatie kunt u beslissen of u voor de desbetreffende behandeling kiest.
Het is verstandig om er rustig over na te denken, voor u een beslissing neemt. Misschien wilt u meer weten over de voorgestelde therapie en heeft u nog vragen.
Wanneer de behandelaar van mening is dat hij u geen passend behandelaanbod kan bieden, dan zoeken we samen naar een andere behandelaar of een andere oplossing.

Uw persoonlijke situatie
Tijdens de kennismakingsgesprekken kunnen we een inschatting maken van uw incasseringsvermogen en van uw persoonlijke omstandigheden. Dit is nodig om te beoordelen of psychotherapie, en zo ja welke specifieke vorm, een passende vorm van hulp is. Psychotherapie kan heftige gevoelens losmaken en angst of spanningen met zich meebrengen. Als er in uw leven al grote veranderingen plaatsvinden of u recent heel ernstige ervaringen hebt meegemaakt, dan kan een psychotherapeutische behandeling op dat moment teveel van u vragen.
Het kan zijn dat wij dan met u overleggen over de mogelijkheid van andere behandelvormen. Op een later, beter passend, moment, kan dan een psychotherapeutische behandeling wel geïndiceerd zijn.

Behandelplan
Als behandeling bij onze praktijk mogelijk is, wordt er in het adviesgesprek een behandelplan opgesteld. Deze overeenkomst wordt zowel door u als door de behandelaar ondertekend. Deze overeenkomst voldoet aan de eisen die vanuit de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO) gesteld worden en die op 1 april 1995 in werking is getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van o.a. psychologen/psychotherapeuten. In deze wet is onder meer het volgende geregeld:
Recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in het cliëntendossier, geheimhouding van de cliëntengegevens.

Uw behandeling start met het gezamenlijk opstellen van een behandelplan. U krijgt een exemplaar van deze overeenkomst. Ook leggen we in het behandelplan vast wanneer uw voortgang geëvalueerd wordt.  Als een aangepaste overeenkomst gemaakt wordt, afgestemd op de bevindingen van de (tussen)evaluatie, dan krijgt u ook daarvan weer een exemplaar.

Psychotherapeutische behandeling
Bij een psychotherapeutische behandeling vinden er gesprekken plaats met een wekelijkse gespreksfrequentie op een vaste dag en een vast tijdstip.
Bij partnerrelatietherapie kunnen er wekelijkse gesprekken danwel gesprekken een maal per 2 weken plaatsvinden. Dit spreken we samen af.